Nghị định 123/2020/NĐ-CP Quy định về Hóa Đơn, Chứng từ, sử dụng hóa đơn giấy

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, trong đó quy định bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022.

Trong đó có 1 vài vấn đề:

Các quy định trước khác nhau về thời điểm được áp dụng hóa đơn điện tử giữa luật quản lý thuế năm 2019 và NĐ 119/2018/NĐ-CP được quy định ở Thông tư 68/2019/TT-BTC, vì vậy nhiều người làm kế toán đã có thắc mắc là có phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 hay không, thì Chí phủ đã ban hành NĐ 123/2020/NĐ-CP vấn đề này đã được đề cập rõ ràng ở trong Nghị Định

Khoản 1 Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau:

“1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP…

Trường hợp từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng…”

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 60 Nghị định này cũng quy định rõ về việc áp dụng hóa đơn đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022 như sau:

– Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày Nghị định này được ban hành đến này 30/6/2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

– Nếu chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 1 Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Như vậy với những câu hỏi: Có được sử dụng hóa đơn giấy nữa không? thời điểm yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử là bao giờ…. thì qua nghị định 123/2020/NĐ-CP thì có:

===> Kết Luận: Các Doanh Nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh được sử dụng hóa đơn giấy đến 30/06/2022, sau đó phải chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Tải NĐ: 123/2020/NĐ – CP

Ý kiến bạn đọc (0)


© 2020 Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn gói tại Hà Nội. Thiết kế Website bởi giakhanh.
X